Diller

Lisansüstü Yönetmelik

Fırat Üniversitesinden: (01.04.2013 tarih ve 28605 sayılı Resmi Gazete)

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, Fırat Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim; bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde enstitüler için belirlenen anabilim dallarını,

ç) Anabilim Dalı Başkanı: İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanını,

d) Anabilim Dalı Kurulu: Enstitülerde bulunan anabilim dallarında lisansüstü düzeyde

ders veren öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

e) Azami süre: Yüksek lisans öğreniminde altı yarıyıl, doktora öğreniminde yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise on sekiz yarıyıllık süreyi,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, seminer ve tez çalışması sürecinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

g) Doktora yeterlik komitesi: Doktora yeterlik sınavlarını düzenleyen ve yürüten komiteyi,

ğ) Enstitü: Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

h) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve

enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) h-İndeksi: Bilim insanlarının değerlendirilmesinde kullanılan, kişinin tüm

yayınlarından makale başına atıf sayısını ölçerek makale ve etki değerini gösteren indeksi,

j) Lisansüstü öğretim programı: Tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını,

k) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yürütülen öğretim

programını,

l) Program koordinatörü: Anabilim dalı altında lisansüstü eğitim veren program

başkanlarını,

m) Program Yürütme Kurulu: Anabilim dalı altında ilgili programda lisansüstü ders

veren öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

2

n) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu,

o) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

ö) Uzaktan Eğitim Programı: Bilişim teknolojileri destekli gerçekleştirilen lisansüstü

eğitim programını,

p) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

r) Üniversite: Fırat Üniversitesini,

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programların ve Derslerin Açılması

Lisansüstü programlar

MADDE 5 - (1) Lisansüstü programlar, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarından oluşur.

(2) Bilimsel hazırlık programları ve kurslar açılabilir.

(3) Lisansüstü programlar ve kurslar uzaktan eğitim şeklinde de yürütülebilir.

Programların açılması

MADDE 6 - (1) Enstitüler, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen dallarda lisansüstü öğretim programlarını düzenleyip yürütürler. Bu öğretim programları, Enstitü Kurulu ve Senatoda görüşülüp kabul edildikten ve Yükseköğrenim Kurumu tarafından onaylandıktan sonra uygulanır. Enstitüler, Rektörün onayını alarak, yurt içi ve yurt dışında, diğer yükseköğretim, araştırma kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğine ve ortak program yürütmeye karar verebilirler.

(2) Enstitü Kurulunun önerisi, Senato onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinler arası bir enstitü anabilim dalı kurulabilir. Bu enstitü anabilim dalı başkanı, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından üç yıl süre ile atanır.

(3) Farklı iki fakültede aynı isimli iki bölümün bulunması halinde; bu iki bölüm, enstitüde tek bir anabilim dalı olarak temsil edilir ve bu anabilim dalında lisansüstü programlar yürütülür. Bu iki bölümdeki tüm öğretim üyeleri enstitünün ilgili anabilim dalı kurulunu oluşturur.

(4) Lisansüstü program, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtildiği gibi anabilim dalıyla aynı adı taşır. Ancak Senato önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile bir enstitü anabilim dalında, o enstitü anabilim dalından değişik adlar taşıyan lisansüstü programlar da açılabilir. Lisansüstü programda ders veren öğretim üyeleri Program yürütme kurulunu oluşturur. Program yürütme kurulu kararları, program koordinatörü tarafından anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü onayına sunulur. Farklı iki fakültede aynı isimli bölümler de bu fıkrada belirtilen hükümleri uygulayabilir. Programın yürütülmesiyle ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Derslerin açılması

MADDE 7 - (1) Lisansüstü programlarda okutulacak derslerin açılması, program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü kurulunun onayından sonra Senato kararı ile kesinleşir.

(2) Bir öğretim döneminde, hangi derslerin öğretime açılacağı, program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yarıyıl başlamadan en az iki hafta önce ilan edilir. Süresi içinde bildirilmeyen dersler açılmaz.

3

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kontenjanı, Başvuru, Giriş Sınavları, Kabul, Özel Öğrenci, Yatay Geçiş ve İntibak

Öğrenci kontenjanlarının tespiti, ilanı ve başvuru koşulları

MADDE 8 - (1) Lisansüstü programların kontenjanları, ilgili program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması doktora programına başvuruda geçerli değildir. Başvuru koşulları ve adaylarda aranacak diğer nitelikler Senato tarafından belirlenir.

Giriş sınavları

MADDE 9 - (1) Sınav jürilerine ilişkin işlemler Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir, enstitü müdürü tarafından yürütülür ve denetlenir. Sınav jürilerinin oluşturulması ve bilimsel değerlendirmede takip edilecek usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 10 – (1) Lisansüstü öğretime kabul edileceklerin listeleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ilan edilir. Adayların kayıt işlemleri enstitü tarafından belirlenen günlerde yapılır. Zamanında kayıt için başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan veya Enstitü Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyen adaylar, bu haklarını kaybederler.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 11 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Yabancı uyruklu öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.

Özel öğrenci

MADDE 12 – (1) Lisans mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, program koordinatörü/anabilim dalı başkanlığının kabulü ve enstitü müdürünün onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrencilik süresi en çok iki yarıyıldır. Bu öğrenciler her yarıyılda açılmış bulunan ve kayıtlı öğrencilerin aldığı en çok üç derse katılabilirler. Özel öğrenci derslere devam etmek, verilen ödevleri yapmak ve sınavlara girmek zorundadır. Ancak öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Lisansüstü öğrenim hakkı kazananlar, ilgili program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile özel öğrenci statüsünde aldıkları derslerden, en az BB almak koşuluyla, en fazla iki dersten muaf olabilirler.

Yatay geçiş ve intibak

MADDE 13 – (1) Üniversitedeki enstitülerin birbirine benzer ve yakın anabilim dallarında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer lisansüstü programında; bir yarıyılda, tezli yüksek lisansta en az dokuz, tezsiz yüksek lisans ve doktorada en az altı kredilik dersi başarı ile tamamlamış öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçişle alınacak öğrenci sayıları, ilgili program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulunda görüşülerek ilan edilir. Yatay geçiş ve intibak ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Danışman, Ders Kayıtları, Sınav ve Değerlendirme, Kayıt Dondurma

Öğretim dili ve öğretim yılı

MADDE 14 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak Enstitü Kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile belirli bir eğitim ve öğretim programında yer alan ders, uygulama, sınav ve tez çalışmalarının tamamı veya bir kısmı yabancı dilde yapılabilir.

(2) Anabilim dallarında, 4/10/2012 tarihli ve 28431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre eğitim-

4

öğretim yapan yabancı dil hazırlık sınıfları açılabilir. Bu öğrenciler ilgili yönetmelik kurallarına göre öğretime devam etmek ve başarılı olmak zorundadır. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü program sürelerine dâhil edilmez. Hazırlık sınıflarının uygulanmasına dair diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Gerekli durumlarda Enstitü Kurulunun teklifi ve Senato kararı ile yoğunlaştırılmış yaz yarıyılı açılabilir. Her yarıyıl, sınav dönemleri hariç en az on dört haftadır. Öğretim yılı takvimi Senato tarafından belirlenir.

Öğretim birimi

MADDE 15 – (1) Öğretim birimi, ulusal kredi sistemi ve AKTS’ye göre düzenlenir.

(2) Ulusal kredi sisteminde bir kredi, genel sınav dönemleri hariç en az on dört haftalık öğretim süresi içinde haftada bir saatlik teorik, iki saatlik laboratuvar veya uygulama, dört saatlik proje, atölye ya da bağımsız klinik çalışmalarına tekabül eder. Bir dersin teorik ve çeşitli pratik çalışmaları kapsaması durumunda, her türlü çalışma için hesaplanacak krediler toplamı, o dersin kredisini oluşturur.

(3) AKTS’de bir dersin kredisi, Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil eder.

(4) AKTS kullanımı ile ilgili temel esaslar enstitü yönetim kurulu önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

Danışman ataması

MADDE 16 - (1) Lisansüstü programlarda anabilim dalı başkanlığı/program koordinatörlüğü, anabilim dalı kurulu/program yürütme kurulu kararı ile birinci yarıyılın ilk iki haftası içinde enstitüye her öğrenci için bir danışman önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Danışman atanması, gerekçesi anabilim dalı başkanlığınca belirtilip enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi kaydıyla birinci yarıyılın sonuna kadar geciktirilebilir.

(3) Danışman atanamadığı durumlarda, danışmanlık görevi anabilim dalı başkanı/program koordinatörü tarafından yürütülür.

(4) Danışmanlık ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ders kayıtları

MADDE 17 – (1) Her yarıyılda öğrenci, akademik takvimde belirlenen süre içinde, açılan dersler arasından anabilim dalı başkanı/program koordinatörü veya danışmanı tarafından belirlenen derslere kaydolur. Yeterlik, tez, dönem projesi ve bitirme safhalarındaki öğrenciler de bulundukları safhaya ilişkin kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak zorundadır. Mazeretsiz olarak süresi içinde kaydını yapmayan veya mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler, o yarıyıldaki öğretim programlarına katılamazlar ve bu süreyi kullanmış sayılırlar. Mazereti kabul edilen öğrenci öğretimin başlangıcından itibaren iki hafta içinde kaydını yaptırabilir.

(2) Öğrenci kayıt yenilemediği dönemlerde öğrencilik haklarından faydalanamaz ve kayıt yenilemediği dönem normal öğrenim süresinden sayılır.

(3) Danışman, ders ve tez dönemi dâhil enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl, danışmanı olduğu yüksek lisans ve doktora öğrencileri için diğer tüm akademik ve idari yük ve görevlerine dâhil olmak üzere uzmanlık alanı adlı ders(ler) açar. Öğrenci açılan dersi birinci fıkrada belirtilen süre ve usulde almakla yükümlüdür.

(4) Lisansüstü programlarda, ders kayıtları ve uzmanlık alanı ders(ler)inin açılması ve yürütülmesi ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Devam mecburiyeti

MADDE 18 – (1) Öğrencinin kaydolduğu bir dersin genel sınavına girebilmesi için; derslerin en az %70’ine, dersin uygulaması varsa uygulamaların en az %80’ine katılması,

5

seminer, ödev, uygulama, proje ve benzerlerini süresi içinde ve başarılı olarak tamamlaması gerekir.

Sınavlar, değerlendirme ve başarı notu

MADDE 19 – (1) Lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler, aldığı derslerin her birinden en az bir ara sınav ile genel sınava tabi tutulur.

(2) Tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora derslerinin ölçme ve değerlendirme esasları, Senato tarafından belirlenir.

Geçici izinli sayılma

MADDE 20 – (1) Öğrenciler; hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirmelerde mazeretin başlangıcından itibaren; eğitim-öğretime devamı engelleyen diğer nedenlerden ötürü devam edemeyecek durumda olanlar ise derslerin başlamasını takiben en geç iki hafta içinde mazeretlerini belgelendirmeleri ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi koşuluyla geçici izinli sayılabilirler. Öğrenim süresince en çok iki yarıyıl geçici izinli olunabilir. Öğrencinin geçici izinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

Bilimsel hazırlık programları

MADDE 21 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, bilimsel hazırlık programı Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Amaç ve kapsam

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezli yüksek lisans programı enstitülerin bütün anabilim dallarında uygulanabilir. Anabilim dallarında tezsiz yüksek lisans programının uygulanmasına ise, anabilim dalı kurulu önerisi ve Enstitü Kurulunun olumlu görüşü üzerine Senato karar verir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 23 – (1) Bu program toplam 21 ulusal ve 42 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ile bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci, danışman önerisi, program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulu görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarından en fazla 6 ulusal kredilik veya 12 AKTS ders alabilir.

(3) Tez konusu, öğrencinin aldığı dersleri başarı ile tamamlamak şartıyla, program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulu kararı ile en erken ikinci yarıyılın başında veya en geç ikinci yarıyılın sonunda enstitüye önerilir, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez konusu önerisi ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programı uygulanan anabilim dalında, en geç ikinci yarıyılın sonunda bu programlar arasında geçiş yapılabilir. Geçiş, öğrencinin isteği üzerine danışmanının ve program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Geçiş yapan öğrenci, geçtiği programın koşullarını sağlamak ve kalan öğrenimini tamamlamak zorundadır.

Süre

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır. Öğrenci, dördüncü yarıyıldan önce tez sınavına giremez.

(2) Derslerden ve/veya seminerden başarısız olan öğrenciler, başarılı oluncaya kadar aynı derslere ve seminere kayıt yaptırırlar. Tekrar edilmesi gereken dersler, müteakip iki

6

yarıyılda açılmaması halinde, danışman ve program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin programından çıkarılarak yerine başka dersler verilebilir.

(3) Derslerini, seminerini ve tez çalışmasını azami sürede tamamlayamayan öğrenci, daha sonraki yarıyıllarda ilgili döneme ait öngörülen öğrenci katkı payını ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(4) Öğrencinin kayıt yenilemediği dönem normal öğrenim süresinden sayılır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tez çalışmasında elde ettiği sonuçları, ilgili enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Danışmanı tarafından tezini tamamladığı ve tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazdığı onaylanan öğrenci, tez sınavına girmek için, danışman dilekçesine eklediği tezin ciltsiz altı adet kopyasını, enstitüye iletilmek üzere program koordinatörlüğü/anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, üç ya da beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun tez jürisi önerisi Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak tezin kabul edilip edilmeyeceğini veya varsa gerekli düzeltmelerin yapılmasını salt çoğunlukla kararlaştırır. Jüri raporlarında, üyelerin salt çoğunluğunun görüşünün olumsuz olması halinde öğrenci tez sınavına alınmaz. Tezin yeterli görülmesi halinde öğrenci en az 90 dakika süreli tez sınavına alınır. Dinleyicilere açık olarak yapılan sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(5) Tez danışmanının sınava katılamadığı veya jüri çoğunluğunun sağlanamadığı durumlarda, enstitü müdürünün onayı ile sınav en çok iki hafta ertelenebilir. Bu ertelemeden sonra danışmanın veya varsa ikinci danışmanın katılamaması durumunda jüri danışmansız olarak toplanıp sınavı yürütebilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, eğer varsa program koordinatörü ve anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye yazıyla bildirilir. Bu yazıya kişisel raporlar ve ortak rapor eklenir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası tezi reddedilen öğrencinin tez konusu değiştirilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilebilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 26 – (1) Yüksek lisans tez sınavından başarılı olan öğrenci, tezin ciltlenmiş üç kopyası ile iki adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder.

7

(2) Adayın, diplomaya hak kazandığı tarih, tezin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği tarihtir.

(3)Tezli yüksek lisans diplomasında tezin tamamlandığı anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ikinci öğretim olarak da yürütülebilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 ulusal kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, en az on ders ve bir dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(3) Dönem projesi, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve projenin bir kopyası enstitüye gönderilir.

(4) Öğrencinin alacağı en çok üç ders, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(5) Senato tarafından belirlenen esaslara göre, tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır.

Süre

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının azami süresi altı yarıyıldır. Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diplomasında öğrencinin lisansüstü öğrenimini tamamladığı anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gereklidir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 ulusal krediden ve 42 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 ulusal kredi ve 84 AKTS’lik on dört ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, danışman, varsa program koordinatörü ve anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.

8

(4) Lisans derecesi ile doğrudan doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Geçiş işlemi en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyıl sonunda öğrencinin başvurusu, program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerçekleşir. Bu öğrencilerin doktora öğrenimi sırasında kullandıkları süre yüksek lisans öğreniminde kullanılmış sayılır.

Süre

MADDE 31 – (1) Doktora programının asgari süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami onsekiz yarıyıl olup, uygulamaya ilişkin düzenlemeler konusunda Senato yetkilidir.

(2) Aldığı derslerden ve/veya seminerden başarısız olan öğrenciler, başarılı oluncaya kadar aynı derslere ve seminere kayıt yaptırırlar. Tekrar edilmesi gereken, fakat müteakip iki yarıyılda açılamayan dersler, danışman ve program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin programından çıkarılarak yerine başka dersler verilir.

(3) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(4) Derslerini ve yeterlik sınavını başaran ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını azami süresinde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(5) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Yeterlik sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora için gerekli dersleri ve seminer(ler)i tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına girebilir.

b) Yeterlik sınavları, Senato tarafından belirlenen takvime uygun olarak yılda iki kez yapılır.

c) Yeterlik sınavları; program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulu tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve anabilim dalında kadrolu görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

ç) Doktora yeterlik komitesi üyeleri iki yılda bir yenilenir. Bu yenileme sürecinde, yeterli öğretim üyesinin bulunduğu program/anabilim dallarında, yeterlik komitesi üyelerinin en az üçü değiştirilir. Yeterlilik komitesi üyelerinden herhangi biri ayrılırsa, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye atanır.

d) Yeterlik sınavlarının esasları Senato tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanın teklifi üzerine, program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim

9

kurulunun onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesinin oluşturulma esasları Senato tarafından belirlenir.

(2) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, danışman isteği üzerine program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 34 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, literatür araştırmasını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan on beş gün önce komite üyelerine sunar.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sözlü olarak sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar program koordinatörlüğü/anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Danışman değişikliği program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında olmak üzere yılda iki kez program koordinatörü/anabilim dalı başkanı tarafından belirlenen tarihlerde toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışmanın planı belirtilir. Öğrenci raporunu tez izleme komitesine sözlü olarak sunar. Öğrencinin çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve enstitüye bildirilir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin tez konusu değiştirilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 35 – (1) Öğrenci, tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırladığı tezinin ciltsiz sekiz kopyasını ve bilimsel yayınları program koordinatörü ve anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim eder. Bilimsel yayınların niteliğine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Doktora tez jürisi, program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre kurulur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak, tezin kabul edilip edilemeyeceğini veya varsa gerekli düzeltmelerin yapılmasını, salt çoğunlukla kararlaştırır. Jüri raporlarında, üyelerin salt çoğunluğunun görüşünün olumsuz olması halinde öğrenci tez savunma sınavına alınmaz. Tezin yeterli görülmesi halinde öğrenci en az 90 dakika süreli tez sınavına alınır. Doktora tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır.

(4) Tez danışmanının veya başka yükseköğretim kurumundan görevlendirilen jüri üyelerinin katılamaması durumunda, enstitü müdürünün onayı ile sınav en çok iki hafta ertelenebilir. Danışmanın veya varsa ikinci danışmanın jüri üyesi olarak bulunamayacağı durumlarda sınav, enstitü yönetim kurulunun kuracağı yeni jüri tarafından danışmansız olarak yapılabilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, program koordinatörü ve anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye yazıyla bildirilir. Bu yazıya kişisel raporlar ve ortak rapor eklenir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini

10

yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen öğrencinin tez konusu değiştirilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilebilir.

Doktora diploması

MADDE 36 – (1) Doktora tez sınavından başarılı olan öğrenci, tezinin ciltlenmiş üç kopyası ile iki adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eder. Enstitü yönetim kurulu tarafından jüri raporları doğrultusunda tezi kabul edilen öğrencinin, doktor unvanı almaya hak kazanması için, 35 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yayın şartını sağlaması gerekir.

(2) Adayın, diplomaya hak kazandığı tarih, doktora tezinin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği tarihtir.

(3) Doktora diplomasında öğrencinin tezini tamamladığı anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Üniversitelerarası Kurulca hazırlanan ve 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile enstitü ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 4/4/2006 tarihli ve 26129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihine kadar doktora tez önerisi onaylanmış öğrenciler için 35 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen nitelikteki yayın şartı aranmaz.

(2) 4/4/2006 tarihli ve 26129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden önce lisansüstü eğitim ve öğretime başlamış olup, henüz doktora yeterlik sınavına girmemiş öğrencilerin, doktora yeterlik sınavına girebilmesi için ÜDS’den 50/100 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden buna eşdeğer puanı almış olması gerekir.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

 

 

 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ’NE AİT SENATO ESASLARI

(01.04.2013 tarih ve 28605 sayılı Resmi Gazete’ye dair Senato Esasları)

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Senato Esasları, Fırat Üniversitesi enstitüleri tarafından yürütülen lisansüstü öğretim programlarına başvuru, kabul ve kayıt ile ilgili genel ve özel koşulları Yükseköğretim Kurumu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde tanımlar.

 

Öğrenci Kontenjanlarının Tespiti, İlanı ve Başvuru Koşulları

Madde 2- Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları, anabilim dalındaki öğretim üyelerinin anabilim/bilim dallarına göre talebi, program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Rektörlük tarafından onaylanır.

 

Madde 3- Enstitülerin tezli ya da tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarının adları, her programa alınacak öğrenci sayısı, son başvuru tarihi, başvuru ve kayıt sırasında istenecek belgeler her yarıyıl öncesinde Rektörlük tarafından ilan edilir. Doktora ve lisans derecesini başvurduğu tezli yüksek lisans programından farklı alanda almış olan adaylar için yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme Sınav tarihi aynı ilanda belirtilir.

 

Madde 4- Lisansüstü öğretime giriş için başvuru, ıslak imzalı bir dilekçeye istenen belgeler eklenerek enstitü müdürlüğüne yapılır.

 

Madde 5- Bir öğrenci, bir ilan döneminde birden fazla anabilim dalı veya enstitüye başvuramaz.

 

Başvuru ve Değerlendirme

Madde 6- Tezli yüksek lisans programlarına başvuru ve değerlendirme aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Başvuruda; başvurulan programın puan türünde standart ALES puanının en az 55 olma şartı aranır. Yabancı dil ve mezuniyet not ortalaması şartı aranmaz.

b) (Değişik: 01.07.2014 tarih ve 10.10 Senato Kararı) Değerlendirmede; ALES puanının %60'ı, lisans mezuniyet notunun %30'u, varsa YDS veya eş değer sınav puanının %10'u toplanarak başarı puanı hesaplanır. Yabancı dil notunun değerlendirmeye alınabilmesi için puanın en az 40 olması gerekir.

c) Başarı puanı 60 ve üzerinde olan adaylar başarı puanına göre sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek adaylar belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

ç) Lisans derecesini başvurduğu tezli yüksek lisans programından farklı alanda almış olan aday, öncelikle başvurduğu alanla ilgili  yazılı olarak yapılacak Farklı Alan Sınavı (FAS)’na alınır. Bu sınavdan 50/100 ve üzerinde puan alan aday, tezli yüksek lisans için bu maddenin (b) bendindeki değerlendirme ölçütlerine tabi tutulur.

d) Bağıl değerlendirme sistemine ilişkin dönüşümlerde YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınır. Ancak, not transkriptinde dörtlük sistem ile birlikte 100’lük sistemle genel not ortalaması varsa YÖK dönüşüm tablosu esas alınmaz.

 

Madde 7- Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans mezuniyet notu dikkate alınıp en yüksek olandan başlamak üzere adaylar sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Eşitlik halinde ALES puanı dikkate alınır. Eşit puana sahip adayların ALES puanı bulunmadığı takdirde kura çekilir.

 

Madde 8- Doktora programına başvuru aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Yüksek lisans diploması ile başvuranların en az; programın puan türünde standart ALES ve YDS (alanı ile ilgili ÜDS) veya eşdeğer sınavlardan 55 puan alması ve yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 75/100 olması gereklidir.

b) Hazırlık sınıfı hariç dört yıllık lisans diploması ile doğrudan doktoraya başvuranların en az; ALES puanı 80, YDS (alanı ile ilgili ÜDS) veya eşdeğer sınav puanı 55 ve lisans mezuniyet notu 4 üzerinden en az 3olması gereklidir.

c) Doktora programı için yüksek lisans gerektirmeyen programlarda (hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanlar) lisans mezuniyet notu en az 65/100 olmalıdır.2

ç) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için; Tıp Fakültesi mezunlarının YDS  (alanı ile ilgili ÜDS)’den en az 55 puan alması, temel tıp puanının en az 50 veya ALES sayısal puanının en az 55 olması gerekir. Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; TUS’ un temel tıp bilimleri testi-I inci bölümünden elde edilen standart puanın %70’i, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın %30’u toplanarak hesaplanır.

d) Üniversitemizde yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra doktora öğrenimine en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuruda bulunan adaylardan yeniden ALES puanı istenmez.

e) Bağıl değerlendirme sistemine ilişkin dönüşümlerde YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınır. Ancak, not transkriptinde dörtlük sistem ile birlikte 100’lük sistemle genel not ortalaması varsa YÖK dönüşüm tablosu esas alınmaz.

 

Madde 9- Doktora programının değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Başarı puanı; ALES notunun %50’si, lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun %20’si, YDS veya eşdeğer sınav puanının %20’si ve bilimsel değerlendirme sınavının %10’u alınarak hesaplanır. Puanı 70 ve üzerinde olan adaylar sıralamaya tabi tutularak, asıl ve yedek listeler belirlenir. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

b) Aday, ilgili program/anabilim dalı başkanlığında yapılacak bilimsel değerlendirme yazılı ve sözlü sınavlarına girmek zorundadır. Sınavlardan birine girmeyen aday başarısız kabul edilir.

c) Bilimsel değerlendirme sınav notu, yazılı ve sözlü puanların ortalaması alınarak hesaplanır, bir tutanakla kayıt altına alınır ve sınav evrakları enstitüye gönderilir.

ç) Lisans ve yüksek lisans derecesinin her ikisini de başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar, bilimsel değerlendirme sınavından önce başvurdukları alanla ilgili yazılı olarak yapılacak Farklı Alan Sınavı (FAS)’na alınır. Bu sınavdan 50/100 ve üzerinde puan alan aday, bu maddenin (a) bendindeki değerlendirme ölçütlerine tabi tutulur.

 

Madde 10- Lisans derecesini bölüm/program birincisi olarak tamamlayan Fırat Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takip eden eğitim-öğretim yılı içerisinde, mezun olduğu anabilim/bilim dalında açılacak tezli yüksek lisans programına, başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile kontenjan dâhilinde doğrudan kabul edilirler.

 

Yurtdışı Lisansüstü Başvuruları

Madde 11- Yurtdışından lisansüstü programlarına başvuran adaylar için aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Öğretim elemanı ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yapılan antlaşmalar çerçevesinde, Türk Cumhuriyetlerinin ve Türk topluluklarının üniversiteleri ile yabancı ülkelerin üniversitelerinden gelen öğrenciler, dersleri takip edebilecek derecede Türkiye Türkçesi öğrendikten sonra, alanlarıyla ilgili anabilim dallarının lisansüstü programlarına, anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile sınavsız olarak kabul edilirler.

b) Anabilim dalında yabancı dilde lisansüstü eğitim ve öğretim verebilecek öğretim üyeleri bulunduğu takdirde, program yürütme kurulu/anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yabancı uyruklu öğrenci alınabilir. Yabancı dilde lisansüstü öğretime alınacak yabancı uyruklu öğrenciler, kullanılacak olan dili, öğrenimini yürütecek düzeyde bildiğini belgelendirmek şartıyla sınavsız olarak kabul edilir.

c) Bu maddenin (a) bendi kapsamı dışındaki yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe eğitim veren programlara başvurmaları durumunda Türkiye Türkçesi bildiklerini belgelendirmelidir. Aksi durumda, Türkçe öğrenmeleri için 2 (iki) yarıyıl süre tanınır. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

ç) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurtiçi ve yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarından alınan lisansüstü derslerin kodu, adı ve kredisi öğrencinin not döküm belgesine eklenir. Ancak bu derslerden eğitim-öğretim programında eşdeğeri olan veya yerine sayılabilecek derslerin kredileri zorunlu krediye sayılır.

d) Yabancı öğrenci statüsündeki öğrencilerin katkı payları kayıtlar başlamadan önce Senato tarafından belirlenir.

e) Yabancı uyruklu öğrenciler doktora programına başvurabilmek için ana dilleri dışında YDS (alanı ile ilgili ÜDS) veya eşdeğer sınavlardan en az 55 puan almalıdır.

f) Lisansüstü programlara başvuran yurtdışında yaşayan Türk vatandaşı adaylar YÖK tarafından ilan edilen ALES taban puanına karşılık gösterilen eşdeğer uluslararası sınav puanı ile başvuru yapabilirler.

 

Giriş Sınavı Jürilerinin Oluşturulması

Madde 12- Bilimsel değerlendirme sınavı yapılacak her lisansüstü programı için ayrı bir jüri oluşturulur. Jüriler, ilgili program/anabilim dalından veya öğretim üyesi sayısının yeterli olmaması halinde yakın anabilim dallarından enstitü yönetim kurulunca belirlenen üç veya beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

 

Yatay Geçiş ve İntibak

Madde 13- Lisansüstü programlarda yatay geçiş ve intibak aşağıdaki esaslara göre yürütülür.

a) Program yürütme kurulu/anabilim dalı kurul kararıyla talep edilen yatay geçiş kontenjanları, genel lisansüstü kontenjanlarıyla birlikte ilan edilir. Yatay geçiş için gerekli tüm koşullar ve istenilen belgeler ilanda belirtilir.

b) Yatay geçiş için enstitüye başvuran öğrenci, dilekçesine kayıtlı bulunduğu programda okuduğu dersleri ve aldığı notları, kayıt tarihini, okuduğu yarıyılları ve disiplin durumunu gösteren bir belgeyi eklemek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu öğrenciden başvuru için başka belgeler de isteyebilir.

c) Lisansüstü müracaatta belirtilen başvuru koşullarını sağlamak ve aldığı derslerin hepsinden başarılı olmak koşuluyla not ortalaması tezli ve tezsiz yüksek lisansta 70/100, doktorada ise 80/100 ve üzeri olan öğrencilerin başvurusu kabul edilir.

ç) Enstitü yönetim kurulunda görüşülmek üzere, yatay geçiş için başvuran öğrenciler hakkında program/anabilim dalından görüş istenir. Program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulu, öğrencilerin durumunu, programların ve derslerin eşdeğerlik ve yakınlıkları bakımından değerlendirir. Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin muaf tutulacağı dersler ve danışmanı, program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinlik kazanır. Yatay geçişi uygun bulunmayan öğrencilerin ise kabul edilmeme nedeni enstitüye bir rapor ile bildirilir.

d) Bilimsel hazırlık programına ve programlar içerisinde açılan kurslara yatay geçiş yapılamaz.

e) Yatay geçiş dışında yapılacak intibaklarda bir diploma için kullanılmamak koşuluyla bir öğrencinin; enstitüye asıl öğrenci olarak kaydolmadan önceki son dört yarıyıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından asıl öğrenci olarak alıp başardığı dersler, enstitünün ders başarı ölçütlerini sağlaması şartıyla danışmanı ve program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla kayıtlı olduğu programa kredi ve başarı notuyla birlikte aktarılabilir veya muaf tutulabilir.

 

Danışman Atama Süreci ve Öğretim Üyelerinde Aranan Nitelikler

Madde 14- Yüksek lisans veya doktora programını kazanan öğrencilere; program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulu tarafından ilk iki hafta içinde öncelikle ilgili anabilim/bilim dalında kontenjan talep eden öğretim üyeleri içerisinden öğrenci ve ilgili öğretim üyesinin onayı ile danışman belirlenir, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversitenin diğer öğretim üyeleri arasından da danışman atanabilir.

 

Madde 15- Rektörlüğün onayı alınmak şartıyla üniversitede ek görevli veya geçici süre ile görevli yabancı uyruklu veya başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerine danışmanlık görevi verilebilir.

 

Madde 16- Tezli yüksek lisans programlarında danışman olarak atanacak öğretim üyesinde;

a)Ön lisans, lisans veya lisansüstü programların birinde en az bir yıl ders vermiş olma şartı aranır.

b)Tezsiz yüksek lisans programlarında en az bir yıl ders vermiş olma şartı aranmaz.

c) Yürütücülüğünü yaptığı projelerinde bursiyer kontenjanı bulunması halinde en az bir yıl ders vermiş olma şartı aranmaz.

 

Madde 17- Doktora programlarında danışman olarak atanacak öğretim üyesinin;

a) En az bir tamamlanmış yüksek lisans tezinde birinci danışmanlık yapmış olması (yüksek lisans gerektirmeyen programlarda uygulanmaz),

b) Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri enstitülerinde, aynı anda iki öğrenciye doktora danışmanı olarak atanabilmesi için h-Indeks (Web of Science veya Scopus taraması) değerinin en az üç, daha fazlası için beş olması gerekir. Ancak, halihazırda yürüttüğü veya son 1(yıl) içinde tamamlanmış tezlerden kaynaklanan SCI/SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalesi olan öğretim üyelerine, Senato tarafından belirlenmiş olan toplam öğrenci sayısını aşmamak kaydıyla, ilave 1 (bir) doktora öğrencisi verilebilir.

c) Eğitim Bilimleri Enstitüsünde, aynı anda birden fazla öğrenciye doktora danışmanı olarak atanabilmesi için SSCI, SCI-Expanded, AHCI veya Alan indeksleri (ISI Database’e giren tüm indeksler, Australian Education Index, British Education Index, ERIC ve Education Index) kapsamındaki dergilerde en az bir yayınının olması gerekmektedir.

ç) Sosyal Bilimleri Enstitüsünde, aynı anda birden fazla öğrenciye doktora danışmanı olarak atanabilmesi için SSCI, SCI-Expanded, AHCI veya Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde en az bir yayınının olması gerekmektedir.

 

Madde 18- Danışman değişikliği, danışman veya öğrencinin program koordinatörlüğü / anabilim dalı başkanlığına yazılı başvurusu üzerine, ilk danışman atamasında izlenen usul takip edilerek yapılır.

 

Madde 19- Lisansüstü eğitim sürecinde danışmalık yükü ile ilgili esaslar;

a) Bir öğretim üyesine,  en az 2 (iki) tanesi yabancı uyruklu öğrenci olmak kaydıyla 10 (on)  lisansüstü öğrencinin danışmanlığı verilebilir.

b) Azami öğrenim süresini aşan öğrenciler danışmanın yükünden düşürülür.

c) Üst üste 2 (iki) yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrencilerin danışmanlığı düşürülür. Kayıt yenilemesi durumunda yeniden danışman belirlenir.

ç) Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

 

 

Madde 20- İkinci tez danışmanı atanmasında dikkat edilecek esaslar;

a) Kamu/özel bir kurum/kuruluşta görevli olanlar için doktora derecesine sahip olmak yeterlidir.

b) İkinci tez danışmanının atanması, danışmanın gerekçeli önerisi, program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulu kararı, tez konusunda enstitü müdürünün seçeceği bir veya iki hakemin olumlu raporu üzerine, tez konusu onaylandıktan sonra enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. İki ortak danışmanlığı olan öğretim üyesinin danışmanlık yükü 1 (bir) olarak kabul edilir.

c) Tez konusunun değişmesi halinde veya gerekli görüldüğü durumlarda ikinci tez danışmanı aynı yöntemle değiştirilebilir.

ç) İkinci tez danışmanı, danışmanlık ücreti alamaz.

 

Uzmanlık Alanı Dersi

Madde 21- Lisansüstü programlarda uzmanlık alanı derslerinin açılması ve yürütülmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Lisansüstü tez danışmanı, danışman atamasını takiben, uzmanlık alanı dersi açabilir.

b) Lisansüstü danışmanlığı bulunmayan öğretim üyesi uzmanlık alanı dersi açamaz.

c) Uzmanlık alanı dersi (6+0) olarak düzenlenir.

ç) Uzmanlık alanı dersi sınav yüküne dâhil değildir; resmi tatil ve izinli günler hariç, eğitim-öğretim takvimi dışında ders yüküne dâhildir.

d) İkinci tez danışmanı uzmanlık alanı dersi açamaz.

 

Dersler

Madde 22- Öğrencinin yüksek lisans öğrenimi süresince almak zorunda olduğu derslerden;

a) Mühendislik programlarına kayıtlı yüksek lisans öğrencileri en az bir matematik dersi almalıdır.

b) Fen Bilimleri programlarına kayıtlı yüksek lisans öğrencileri zorunlu derslerden en az bir ders almalıdır.

c) Eğitim Bilimleri programlarına kayıtlı yüksek lisans öğrencileri en az bir bilimsel araştırma yöntemleri ve istatistik derslerini almalıdır.

ç) Sağlık Bilimleri programlarına kayıtlı lisansüstü öğrencileri en az bir istatistik dersi almalıdır.

 

Madde 23- Öğrencinin doktora öğrenimi süresince almak zorunda olduğu derslerden;

a) Yüksek lisans programında matematik dersi almamış veya lisans derecesiyle doktoraya kabul edilmiş öğrencilerden mühendislik programlarına kayıtlı olanlar en az bir matematik dersi almalıdır.

b) Fen Bilimleri programlarına kayıtlı doktora öğrencileri zorunlu derslerden en az bir ders almalıdır.

c) Yüksek lisans programında bilimsel araştırma yöntemleri ve istatistik dersi almamış veya lisans derecesiyle doktoraya kabul edilmiş öğrencilerden eğitim bilimleri programlarına kayıtlı olanlar en az bir bilimsel araştırma yöntemleri ve istatistik dersleri almalıdır.

ç) Yüksek lisans programında istatistik dersi almamış veya lisans derecesiyle doktoraya kabul edilmiş öğrencilerden sağlık bilimleri programlarına kayıtlı olanlar en az bir istatistik dersi almalıdır.

 

Madde 24- Lisansüstü ders kayıtlarına ilişkin olarak;

a) Danışmanın onayı ile öğrenci, o yarıyılda aldığı derslerden bazılarını, dersler başladıktan en çok iki hafta içinde bırakabilir veya programına bazı dersleri ekleyebilir.

b) Bir öğrenci; bilimsel hazırlık programı hariç, bir yarıyılda seminer, tez ve dönem projesi hariç normal şartlarda en çok 15 ulusal kredi (24 AKTS) ve tekrar almak zorunda kaldığı ders olması halinde en çok 18 ulusal kredilik (30 AKTS) derse kaydolabilir.

c) Bir öğrenci, kayıtlı olduğu lisansüstü program süresi içinde seminer, uzmanlık alanı dersi, tez ve dönem projesi hariç kredili derslerin en fazla %50’sini bir öğretim üyesinden alabilir.

ç) Bir öğretim döneminde, bir öğretim üyesi ortak dersler dışında en fazla 6 (altı) ulusal kredilik dersi yabancı dilde ve 6 (altı) ulusal kredilik dersi Türkçe olmak üzere toplamda 12 (oniki) ulusal kredi ders açabilir.

d) Bir öğretim üyesi tarafından açılan Türkçe ders aynı öğretim döneminde yabancı uyruklu öğrenciler için yabancı dilde açılabilir.

e) Mücbir sebepler (emeklilik, ölüm, istifa, nakil vb.) olması durumunda alınabilecek azami ulusal kredi ders belirlemelerinde Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Madde 25- Lisansüstü derslerin sınav programının belirlenmesi, yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Sınav programları, program koordinatörlükleri/anabilim dalı başkanlıkları tarafından hazırlanır ve sınav dönemi başlamadan en az iki hafta önce ilân edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, saat ve yerde yapılır.

b) Sınavlar yazılı olarak yapılır. Ancak, her yarıyıl başında ders sorumlusunun isteği üzerine program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun kararıyla sınavlar sözlü ve yazılı olarak yapılabilir. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunmaması halinde, sınavı kimin yapacağı program koordinatörü/anabilim dalı başkanı tarafından belirlenerek, enstitü müdürlüğüne bildirilir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden program koordinatörü/anabilim dalı başkanı sorumludur.

c) Ayrı ders niteliğindeki uygulama ve uzmanlık alanı özel konuları, proje, klinik uygulamaları, seminer vb. ile ilgili değerlendirmeler de ara sınav yerine geçebilir. Ancak, dönem başında öğrenciye dağıtılan ders uygulama belgesinde bu uygulamalar belirtilip bir kopyası da enstitüye gönderilmek zorundadır.

ç) Sınav sonuçları enstitünün belirlediği süre içerisinde ilân edilir. Sınav evrakı program/anabilim dalında iki yıl saklanır.

d) Öğrenci sınav sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğü nezdinde itiraz edebilir. Sınav evrakı, ders sorumlusu tarafından incelenir; maddî hata varsa, anabilim dalı başkanı ve enstitü müdürünün onayı ile düzeltilebilir.

e) Ara sınavlara enstitü yönetim kurulunca kabul edilen mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilere, Genel Sınav takviminden önce sınav hakkı verilebilir.

 

f) Genel Sınavdan başarısız olan veya giremeyen öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir.

 

Lisansüstü Derslerde Ölçme ve Değerlendirme

Madde 26- Lisansüstü derslerin dönem sonu ölçme ve değerlendirme esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Kredili bir dersin dönem sonu başarı notu, ara sınav notu ile genel sınav notunun aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır ve aşağıdaki çizelgeye göre harf notlarından biri başarı notu olarak verilir:

Katalog Değeri (puan)           Harf Notu                   Katsayı

90-100                                    AA                             4.00

85-89                                      BA                              3.50

80-84                                      BB                              3.00

75-79                                      CB                              2.50

70-74                                      CC                              2.00

65-69                                      DC                              1.50

0-64                                        FF                               0.00

Yukarıdaki çizelgede verilen harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için de aşağıdaki harfler kullanılır:

B : Başarılı

K : Başarısız/Kaldı

D : Devamsız

G : Girmedi

b) Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisansta en az DC, doktorada en az CB notu almak gerekir.

c) Seminer, dönem projesi, uzmanlık alanı dersi ve tez değerlendirmeleri, Başarılı/Başarısız (B/K) şeklinde yapılır. B ve K notları, genel not ortalamasına katılmaz. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci genel sınava girme hakkı elde edemez, Devamsız (D) sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin harf notu FF olarak işlem görür. Sınavlara katılmayan öğrencilere Girmedi (G) notu verilir ve FF olarak işlem görür.

ç) Öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı not, o dersin kredi değeri ile öğrencinin aldığı başarı notu katsayısı çarpılarak bulunur. Genel Not Ortalaması (GNO), alınan derslerin ağırlıklı notları toplamının ders kredileri toplamına bölünmesi ile elde edilir.

d) GNO, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren ilgili programdaki en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü (hazırlık programı dersleri hariç) dikkate alınarak 6 hesaplanır. Öğrenci, GNO’sunu yükseltmek amacıyla başarılı olduğu dersleri tekrarlayabilir. Tekrar edilen derslerden alınan son not geçerlidir.

 

Bilimsel Hazırlık Programı

Madde 27- Yüksek lisans ve doktora programlarında, program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla;

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doğrudan doktora programından farklı alanda almış olan adaylara

b) Lisans ve yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylara en az bir yarıyıl, en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programı uygulanır.

 

Madde 28– Bilimsel hazırlık programları aşağıdaki esaslara göre uygulanır.

a) Bilimsel hazırlık programında alınacak olan dersler ve toplam kredi miktarı, program yürütme kurulu/ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bilimsel hazırlık programında bir öğrenci bir yarıyılda en çok 15 ulusal kredilik ders alabilir.

b) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler 15-30 ulusal kredi arasında olacak şekilde belirlenir. Bilimsel hazırlık programında alınması gereken zorunlu dersler; yüksek lisans programları için lisans programlarından, doktora programları için lisans ve/veya yüksek lisans programlarından seçilebilir.

c) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez.

ç) Bilimsel hazırlık programına alınan öğrenci, programı başarı ile tamamlamadan yüksek lisans/doktora dersi alamaz.

d) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve ders tekrarı gibi konularda ilgili lisans/lisansüstü programın esasları uygulanır.

e) Bilimsel hazırlık programına kaydedilen öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer öğrencilerle aynı haklara sahiptir.

f) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, öğrenim durum belgesinde (transkript) görülür, ancak ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.

g) Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre öğrencinin lisansüstü program süresinden sayılmaz. En çok iki yarıyılın dışında geçirilecek süreler ise azami öğrenim süresine dâhil edilir.

ğ) Bu programa özel öğrenci kabul edilmez.

 

Yüksek Lisans Tez Önerisi

Madde 29- Yüksek lisans tez önerisi, danışman tarafından program koordinatörü/anabilim dalı başkanlığına sunulur. Program koordinatörlüğü/anabilim dalı başkanlığınca kurul üyelerine dağıtımı yapılan tez önerisi, ilgili kurulda tartışıldıktan sonra gerekli düzeltmeler yapılarak enstitüye sunulur. Enstitü yönetim kurulunda onaylandıktan sonra tez konusu kesinleşir.

 

Madde 30- Lisansüstü tez çalışması insan ve hayvan üzerinde uygulama yapılarak gerçekleştiriliyorsa, ilgili etik kurullardan Etik Kurul İzin Belgesi alınarak Tez Öneri Formu ile birlikte enstitüye teslim edilir. Anket veya ölçek uygulanan soru cevap tarzı tez önerilerinde, Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu alınmış olsa dahi etik kurul onayı zorunludur.

 

Tezsiz Yüksek Lisans

Madde 31- Tezsiz yüksek lisans programı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür.

a) Tezsiz yüksek lisans programı birinci ve ikinci öğretimde yürütülebilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programı, program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile uzaktan eğitim programı olarak da yürütülebilir.

c) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında derse devam oranı %70 olup, internet üzerinden derse katılım esas alınır.

ç) Tezsiz yüksek lisans programı en az üç yarıyılda tamamlanır.

d) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır. Bu sınav, anabilim dalı başkanlığınca kurulan jüri tarafından o dönem mezunlarının hepsi için toplu halde yazılı veya sözlü 7 olarak yapılır. Sonuç enstitüye bildirilir. Sınavda başarısız olan öğrenci, üç ay içerisinde tekrar sınava alınır.

 

Doktora Yeterlik Sınavı

Madde 32- (Değişik: 31.10.2014 tarih ve 2.5 Senato Kararı) Doktora yeterlik sınavı, güz yarıyılı için Kasım-Aralık, bahar yarıyılı için ise Nisan-Mayıs aylarında yapılır.

 

Madde 33- Yeterlik sınavı aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yeterlik komitesi, her yeterlik sınavı için en az ikisi kurum dışından olmak üzere danışman dahil beş asıl, üç yedek üyeden oluşan sınav jürisi/jürileri önerisini, program koordinatörlüğü/anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye bildirir. Sınav jürisi enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Jüri üyelerinin  2/3’ü veya 3/5’i adayın doktora yaptığı bilim dalındaki öğretim üyelerinden oluşur.

 

b) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için; YDS’den en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden buna eşdeğer puan almış olmak gerekir. Enstitüye kayıt sırasında verilen belgelerin geçerliliği zaman sınırlamasına tabi değildir.

c) Yabancı uyruklular, aldıkları eğitim diline göre sınava tabi tutulurlar.

ç) Yeterlik sınavının tarihi, yeri ve saati en az iki hafta önceden, ilgili anabilim dalında ilan edilir.

d) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Bilim dalı içeren alanlarda sınav sorularının %40’ı temel konulardan, %60’ı ise öğrencinin bilim dalı konularından oluşur.

e) Sözlü sınav, en geç yazılı sınavı izleyen iki gün içinde yapılır. Yazılı sınav süresi en az 90 dakika, sözlü sınav süresi ise en az 60 dakikadır.

f) Öğrencinin yeterlik sınavından başarılı sayılabilmesi için, yazılı sınav notunun %65’i ile sözlü sınav notunun %35’inin toplamı en az 65/100 olmalıdır.

g) Doktora yeterlik komitesi, öğrencinin sınav jürisi tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınavındaki başarı durumunu, bir tutanakla sınavı izleyen üç gün içinde program koordinatörlüğü (varsa) ve anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirir.

ğ) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki sınav döneminde, aynı jüri tarafından tekrar sınava alınır. İkinci defa başarısız olan öğrenci için, doktora yeterlik komitesi sınav jürisinin görüşünü alarak, lisansüstü derslerden en fazla 9 ulusal kredi/18 AKTS’lik ders alması önerisinde bulunabilir. Doktora öğrencisinin tekrar yeterlik sınavına girebilmesi için önerilen derslerin en az birinden 75/100 almış olması gerekir.

 

Tez İzleme Komitesi

Madde 34- Tez izleme komitesi aşağıdaki esaslara göre oluşturulur.

a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrencinin danışmanı, program koordinatörlüğü/anabilim dalı başkanlığına tez izleme komitesi üyelerinin isimleri ile birlikte, yapılacak çalışmanın özetini ve her üye için konuyla ilgili gerekçeli yazısını sunar. Tez izleme komitesi önerisi, program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunda değerlendirildikten sonra, program koordinatörlüğü/anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

b) Tez izleme komitesi; tez danışmanı, ilgili anabilim dalından bir öğretim üyesi ve anabilim dalı dışından/başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi olmak üzere toplam üç öğretim üyesinden oluşur.

c) İkinci tez danışmanın olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse tez izleme komitesinin toplantılarına katılabilir.

ç) Danışmanın gerekçeli önerisi, ilgili program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile komite üyelerinde değişiklik yapılabilir.

d) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir.

e) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

 

Doktora Tezinden Üretilen Yayınlar

Madde 35- Doktora öğrencileri mezun olabilmek için aşağıdaki şartlardan en az birini yerine getirmelidir.

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

a) Doktora tezinden üretilmiş en az bir adet uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış/yayına kabul edilmiş makale, tez ile birlikte enstitüye teslim edilmelidir. Bu makale; “Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri” nde belirtilen 1 nolu gruptaki uluslararası hakemli dergilerden birinde yayımlanmış/yayına kabul edilmiş olmalıdır.

b) Doktora tezinden üretilmiş en az bir adet uluslararası sözlü bildiri ve bildirinin sunulduğunu belirten yazı/katılım belgesi de yayımlanmış/yayına kabul edilmiş makale şartını sağlar. Bu bildiri; “Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”nde belirtilen 10 veya 13 nolu gruplardan birinde (uluslararası kongre ve sempozyumlarda bildiri) öğrenci tarafından sunulmuş olmalıdır.

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

a) Doktora yaptığı alanda üretilmiş en az bir adet uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış/yayına kabul edilmiş makale, tez ile birlikte enstitüye teslim edilmelidir. Bu makale; “Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”nde belirtilen 1 nolu gruptaki uluslararası hakemli dergilerden birinde yayımlanmış/yayına kabul edilmiş olmalıdır.

 

b) Doktora tezinden üretilmiş en az bir adet uluslararası sözlü bildiri ve bildirinin sunulduğunu belirten yazı/katılım belgesi de yayımlanmış/yayına kabul edilmiş makale şartını sağlar. Bu bildiri; “Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”nde belirtilen 10 veya 13 nolu gruplardan birinde (uluslararası kongre ve sempozyumlarda bildiri) öğrenci tarafından sunulmuş olmalıdır.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

a) Doktora tezinden üretilmiş ve ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış/yayına kabul edilmiş en az bir adet makale, tez ile birlikte enstitüye teslim edilmelidir. Bu makale; “Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri” nde belirtilen 1, 2, 3 veya 6 nolu gruptaki dergilerin birinde yayımlanmış/yayına kabul edilmiş olmalıdır.

b) Doktora tezinden üretilmiş en az bir adet uluslararası sözlü bildiri ve bildirinin sunulduğunu belirten yazı/katılım belgesi de yayımlanmış/yayına kabul edilmiş makale şartını sağlar. Bu bildiri; “Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”nde belirtilen 10 veya 14 nolu gruplardan birinde (uluslararası kongre ve sempozyumlarda bildiri) öğrenci tarafından sunulmuş olmalıdır.

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

a) Doktora yaptığı alanda üretilmiş, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış/yayına kabul edilmiş en az birer adet makale, tez ile birlikte enstitüye teslim edilmelidir. Bir makale; “Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri” nde belirtilen 1, 2 veya 3 nolu gruptaki uluslararası hakemli dergilerden birinde, diğer makale ise 6 nolu gruptaki dergilerde yayımlanmış/yayına kabul edilmiş olmalıdır.

 

b) Doktora tezinden üretilmiş bir adet uluslararası sözlü bildiri ve bildirinin sunulduğunu belirten yazı/katılım belgesi de yayımlanmış/yayına kabul edilmiş uluslararası makale şartını sağlar. Bu bildiri; “Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”nde belirtilen 10 nolu grupta (yurt dışındaki uluslararası kongre ve sempozyumlarda bildiri) öğrenci tarafından sunulmuş olmalıdır. Diğer makale ise 6 nolu gruptaki dergilerde yayımlanmış/yayına kabul edilmiş olmalıdır.

 

Lisansüstü Tez Jürileri

Madde 36- Yüksek lisans tez jürisi; program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Yüksek lisans tez jürisi, biri kurum dışından öğretim üyesi veya yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip uzmanlardan olmak üzere danışman dahil en az üç kişiden oluşur.

 

b) Asıl üyelerin dışında biri ilgili anabilim dalında ve biri kurum dışından olmak üzere iki yedek üye seçilir.

 

c) Danışman hariç, program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulu tarafından jüri (asıl+yedek) sayısının iki katı kadar jüri adayı uzmanlık alanlarıyla birlikte enstitüye gönderilir. Enstitü yönetim kurulu tarafından tez jürisi kesinleşir.

 

Madde 37- Doktora tez jürisi; program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Doktora tez jürisi, ikisi kurum dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Kurum dışından görevlendirilen jüri üyesi doktor unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir.

 

b) Doktora tez jürisinin üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleridir.

c) Asıl üyelerin dışında biri Üniversiteden, biri kurum dışından olmak üzere iki yedek üye seçilir.

ç) İkinci danışmanın doktora tez jürisinde bulunması durumunda, doktora tez jürisi yedi kişiden oluşur.

d) Doktora tez izleme komitesi hariç, jüri (asıl+yedek) sayısının iki katı kadar jüri adayı program yürütme kurulu/anabilim dalı kurulu tarafından uzmanlık alanlarıyla birlikte enstitüye gönderilir.

 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Madde 38- Diploma eki olarak AKTS kredi sistemi geçerlidir. Seminer, uzmanlık alanı dersi, tez ve dönemlik proje dersleri için AKTS kredi sistemi aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Derslerin AKTS kredileri anabilim dalı kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

b) Tez çalışmasının AKTS’si 24, seminer ve uzmanlık alanı derslerinin AKTS’leri 6’dır.

c) Alıp başaramadığı dersler göz önünde tutulduğunda, bir öğrenci bir yarıyılda en fazla 36 AKTS kredilik ders alabilir.

 

İngilizce Hazırlık Sınıfı

Madde 39- Lisansüstü eğitim ve öğretimine kabul edilen öğrenciler talep ettikleri takdirde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olabilirler.

 

 

Seminer Dersi

Madde 40- Seminer dersi, tez danışmanı sorumluluğunda yürütülür. Seminerin sunulacağı yer ve zaman, ilgili program/anabilim dalı tarafından o dönemin sonunda belirlenir ve bu durum bir hafta önceden ilan edilir. Seminer çalışması danışman tarafından anabilim dalı başkanlığına önerilen üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olunması durumunda aynı öğretim döneminde olmak koşuluyla 30 (otuz) gün içerisinde yeni bir hak tanınır.  Ciltli bir adet seminer kitapçığı tutanakla birlikte enstitüye teslim edilir.

 

Tezler

Madde 41- Lisansüstü tezleri ile birlikte teslim edilmesi gereken belgeler şunlardır

a) Lisansüstü tezler, savunma öncesinde intihal program raporu ve ilgili makale şartını sağladığına dair belgeleri ile birlikte enstitüye teslim edilir.

b) İntihal raporu ile ilgili olarak etik kurallar dahilindeki benzerlik oranları ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

 

 

 

 

Türkçe